Základní právní poradenství

Poskytuji konzultaci o jakémkoli problému či právní otázce, která Vás zajímá. Základní právní poradenství trvá obvykle 30 – 60 minut. Konzultace je pro Vás zcela nezávazná, následně se můžete rozhodnout, zda máte zájem o právní zastoupení či další právní služby.

Komplexní přístup k řešení sporů klientů

Každý člověk se dostane do celé řady sporů s jinými lidmi, ať už plynou ze sousedských vztahů, vztahů v rodině, v zaměstnání nebo pouze z náhodného setkání. Spory jsou běžnou součástí života. Důležité je správně je vyřešit. Pomohu Vám přijít na to, jaké je optimální řešení Vašeho konkrétního sporu, ať už půjde o dohodu, smír nebo soudní řešení.

Sepisy smluv a posuzování jejich výhodnosti

Dobře a včas sepsaná smlouva Vám může pomoci předejít řadě komplikací a problémů. Smluvní právo je proto jedním z nejdůležitějších právních odvětví. Dle Vašich požadavků sestavím smlouvu o převodu nemovitosti, o vypořádání podílového spoluvlastnictví, o dílo, o zprostředkování nebo jakoukoli jinou smlouvu. Pokud dostanete k podpisu smlouvu, připravenou Vaším smluvním partnerem, doporučuji Vám, abyste si ji před podpisem nechali přečíst „Vaším advokátem“. Většinou totiž platí, že smlouva připravená druhou stranou není pro Vás výhodná.

Zastupování při sporech na soudu

Ať už jste žalobce či žalovaný, potřebujete kvalitní právní zastoupení při jednání na soudech. Zejména v současném civilním řízení platí princip koncentrace řízení, tedy všechna rozhodná skutková tvrzení musí být učiněna a všechny důkazy navrženy nejpozději do konce prvního jednání ve věci. Z toho vyplývá faktická nutnost právního zastoupení advokátem, který dovede Vaše nároky správně posoudit a přednést soudu. Proto je vhodné obrátit se na advokáta ještě před podáním žaloby nebo jakmile Vám je soudem doručena žaloba.

Nejčastější typy soudních řízení, při kterých zastupuji, jsou:

 • Dlužné peníze, nezaplacené dluhy
 • Náhrada škody
 • rozvody manželství včetně majetkového vypořádání
 • spory ze spotřebitelských vztahů, z úvěrových smluv
 • řízení o zvýšení výživného a jeho vymáhání
 • poradenství a zastupování v dědickém řízení
 • pracovně-právní spory (dlužná mzda, neplatnost výpovědi)

Obhajoba ve věcech trestních a přestupkových

I slušný člověk se může dostat do soukolí trestního stíhání či přestupkového řízení. Stačí zavinit dopravní nehodu, při které je někdo zraněn, apod. Proto se neváhejte obrátit na advokáta, jakmile Vás osloví policie s výzvou k podání vysvětlení v trestní věci, příp. jakmile Vám bude doručeno vyrozumění o zahájení přestupkového řízení. Dozvíte se, jak takové řízení probíhá, jaké to pro Vás může mít důsledky, případně jakým způsobem věc vyřídit tak, abyste nemuseli být odsouzeni či uznáni vinným ze spáchání přestupku.

Pro firmy a podnikatele:

Pro firmy a podnikatele poskytuji komplexní i jednorázové právní služby. V případě dlouhodobé spolupráce můžete počítat s právním poradenstvím kdykoli a nadstandardní přístup. V rámci jednorázových právních služeb nabízíme zejména:

 

 • založení společnosti s ručením omezeným či jiných obchodních společností
 • vymáhání a správa pohledávek
 • sepisy smluv a posuzování jejich výhodnosti
 • příprava smluvní dokumentace, včetně všeobecných obchodních podmínek
 • uplatnění náhrady škody
 • poradenství a právní zastoupení v insolvenčním řízení
 • zrušení obchodní společnosti a její likvidace
 • smlouvy o prodeji nebo nájmu podniku, vklad podniku do základního kapitálu
 • právní analýzy možností řešení sporů s obchodními partnery či zákazníky

Speciální:

 • práva pacientů – poradenství, uplatnění nároků při poškození zdraví v důsledku chybného postupu lékaře
 • práva poškozených – v trestním řízení, uplatnění práva na náhradu škody při dopravní nehodě nebo obětí trestného činu
 • dluhové poradenství
 • práva spotřebitelů
 • pracovní úrazy, nemoci z povolání