majetek k prodeji

Insolvenční správkyně nabízí k prodeji tento majetek:

1. Nemovitý majetek – pozemek, parc. č. 2098/190, zapsaný na LV č. 3663 v kat. úz. Lanžhot

Insolvenční správkyně nabízí k odkupu výše uvedený pozemek. Na pozemku se nachází navezená vrstva zeminy a kamení, tedy kupec bere na vědomí, že pozemek se kupuje i s touto navážkou. Pozemek je volně dostupný k prohlídce, proto se organizované prohlídky konat nebudou. Minimální cena k nabídnutí je 350.000,- Kč. Kupující hradí i daň za nabytí nemovitých věcí a správní poplatky na katastru nemovitostí.

Nabídky doručte doporučeně písemně na adresu Mgr. Darina Šlampová, Dobrovolského 250/13, 695 01 Hodonín NEBO jako PDZ do datové schránky a97yjwf NEBO na e-mail darinaslampova@seznam.cz (nabídka zaslaná e-mailem musí být námi potvrzena jako doručená – neobdržíte-li potvrzení o doručení nabídky, použijte jinou formu pro nabídku).

 

2. Nemovitý majetek spoluvlastnický podíl id. 1/3 k nemovitému majetku zapsanému na LV č. 19, kat. úz. České Žleby – pozemek, parc. č. 258/3 a 1158/1, jehož součástí je stavba České Žleby č. p. 14.
Hodnota dle znaleckého posudku je 391.666,66 Kč.
Upozornění: zatížen služebností doživotního a bezplatného užívání a bydlení (oprávněná nar. r. 1934) – nemovitosti jsou zakupovány s tímto omezením!
Upozornění: zákonné předkupní právo spoluvlastníků.

Termín pro uzavření nabídek k prodeji je 31.5.2018.

Nabídky doručte na adresu Mgr. Darina Šlampová, Dobrovolského 250/13, 695 01 Hodonín.

Dotazy zodpovíme na e-mailu darinaslampova@seznam.cz.

Je možné nabídnout kupní cenu i pod hodnotu stanovenou znaleckým posudkem, v takovém případě si prodávající vyhrazuje právo nabídku odmítnout. Jednáno bude se zájemci o koupi v pořadí od nejvyšší nabídnuté kupní ceny. Kupující musí nad rámec kupní ceny uhradit i daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky za vklad do katastru nemovitostí (2×1000 Kč).

Postup prodeje:
1. vyhodnocení nabídek k prodeji doručených do 31.5.2018
2. výzva spoluvlastníkům k uplatnění zákonného předkupního práva
3. uzavření kupní smlouvy

 

3. Nabídka prodeje nemovitosti -garáž v Hodoníně 

Insolvenční správkyně nabízí k prodeji  garáž stojící na pozemku parc. č. st. 7272 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba: Hodonín č. e. 2124, garáž, zapsaná na Lv č. 3447 v obci a kat. území Hodonín.

Kupní cena je nejméně 8.500,- Kč, bude prodáno nejvyšší nabídce

Spolu s kupní cenou musí kupující uhradit rovněž i náklady s prodejem, tedy daň z převodu nemovitosti ve ve výši 340,- Kč, správní poplatky ( 2x 1.000,- Kč na katastru nemovitostí, ověření podpisů).

Upozornění: zákonné předkupní právo spoluvlastníků.

Termín pro uzavření nabídek k prodeji je 31.5.2018.

Nabídky doručte na adresu Mgr. Darina Šlampová, Dobrovolského 250/13, 695 01 Hodonín.

Dotazy zodpovíme na e-mailu darinaslampova@seznam.cz.

Postup prodeje:
1. vyhodnocení nabídek k prodeji doručených do 31.5.2018
2. výzva spoluvlastníkům k uplatnění zákonného předkupního práva
3. uzavření kupní smlouvy

 

4.  Nemovitosti v Dolním Městě na prodej

Správkyně vyhlašuje prodej nemovitostí z majetkové podstaty dlužnice Dany Kovaříkové – KSPH 62 INS 16741/2017
Nemovitosti:
kat. úz. Dolní Město, obec Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, LV č. 266
pozemky parc. č. st. 10, jehož součástí je stavba Dolní Město č. p. 35
parc. č. 227
parc. č. 228
parc. č. 229
parc. č. 230
Prodáno bude nejvyšší nabídce, učiněné do 30.6.2018. Nabídky zasílejte na adresu insolvenční správkyně doporučeným dopisem či osobně  (obálku označte CENOVÁ NABÍDKA KSPH 62 INS 16741/2017 – NEOTVÍRAT) nejpozději dne 30.6.2018.
Podmínky prodeje:
kupní cena nejméně 660.000,- Kč
kupní cena bude zaplacena před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí na účet majetkové podstaty dlužnice
Upozornění:
Nabídky budou vyhodnoceny dne 3.7.2018 v kanceláři insolvenční správkyně.
Zajištěný věřitel si vyhradil právo schválit veškerou smluvní dokumentaci před jejím podpisem.
Nemovitosti jsou fakticky užívány dlužnicí, správce není oprávněn zabránit jejich užívání dlužnicí do skutečného prodeje nemovitostí.
Nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem  dne 28.4.2017 na obvyklou cenu 770.000,- Kč.